Pravilnik KA PZS

6. seja UO PZS, k točki 15

Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je zbor načelnikov alpinističnih kolektivov dne, 3. 6. 2015 sprejel Pravilnik komisije za alpinizem. Upravni odbor PZS je na podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji, dne 18. 6. 2015.

PRAVILNIK KOMISIJE ZA ALPINIZEM PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

1. člen
(alpinistična dejavnost v društvih)
(1) Alpinistični kolektiv je skupina ljudi, ki organizirano gojijo alpinistično dejavnost v okviru planinskih društev, alpinističnih klubov in v drugih organizacijskih oblikah.
(2) Alpinistični kolektiv je ustanovljen zato, da skrbi za varnost ter usposabljanje svojih članov,organizira alpinistično dejavnost, jo širi in skrbi za dvig strokovnosti ter kakovosti, svojim članom pa omogoči uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki jih pogojuje članstvo v Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS).
(3) Oblike alpinističnih kolektivov:
• Alpinistični odsek je temeljna oblika izvajanja alpinistične dejavnosti v okviru planinskega društva (v nadaljevanju: PD). Matično PD ustanovi oziroma ukine alpinistični odsek.
• Alpinistični klub je oblika izvajanja alpinistične dejavnosti kot samostojna pravna oseba.
• Alpinistična sekcija je prehodna organizacijska oblika, ki nastane za poživitev alpinistične dejavnosti znotraj PD ali drugih organizacij in nima pogojev za trajno samostojno delovanje.
(4) V nadaljevanju besedila se za vse tri oblike uporablja izraz alpinistični kolektiv.

 

2. člen
(članstvo alpinističnih kolektivov v Komisiji za alpinizem)
(1) Alpinistični kolektiv je lahko član Komisije za alpinizem, če je organiziran v okviru društva, ki je član PZS, izvaja alpinistično dejavnost in ima ustrezno število registriranih članov po Pravilniku o registraciji KA PZS.
(2) Nove člane Komisije za alpinizem na podlagi vloge za članstvo sprejema Izvršni odbor KA PZS (v nadaljevanju: IO KA PZS).
(3) Zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, lahko IO KA PZS člana, po predhodnem pisnem opozorilu, izključi iz članstva.

 

3. člen
(članstvo v alpinističnih kolektivih)
(1) Član alpinističnega kolektiva mora biti tudi član društva ali kluba, ki je član PZS.
(2) Člani alpinističnega kolektiva so registrirani in neregistrirani. Registrirani člani so člani alpinističnega kolektiva, ki so v pretekli sezoni izpolnili kriterije za registracijo kot jih določa Pravilnik o registraciji KA PZS.
(3) Glede na strokovno usposobljenost so člani alpinističnih kolektivov: mlajši in starejši alpinistični pripravniki, alpinisti in alpinistični inštruktorji.

4. člen
(zbor načelnikov alpinističnih kolektivov)
(1) Zbor načelnikov alpinističnih kolektivov (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ za alpinistično dejavnost v PZS.
(2) Pristojnosti zbora:
• sprejema in spreminja pravilnik KA PZS, h kateremu da soglasje UO PZS,
• voli načelnika in člane Izvršnega odbora KA PZS, h katerim da soglasje UO PZS,
• odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa ter poročila KA PZS, ki jih sprejema Skupščina PZS.
(3) Zbor skliče načelnik IO KA PZS najmanj enkrat letno. Sklic zbora mora biti skupaj z gradivom poslan načelnikom alpinističnih kolektivov vsaj 14 dni pred datumom zbora. Sklic in gradivo se objavi tudi na spletnih straneh KA PZS.
(4) Načelnik IO KA PZS skliče izredni zbor tudi v 30 dneh od podane zahteve več kot tretjine načelnikov alpinističnih kolektivov. Če načelnik IO KA PZS v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj. Kvalificiran predlagatelj sklica izrednega zbora je tudi UO PZS.
(5) Glasovalno pravico ima po en predstavnik alpinističnega kolektiva (v nadaljevanju: delegat). Delegat je praviloma načelnik alpinističnega kolektiva ali član kolektiva po pooblastilu načelnika kolektiva. Na izrednem zboru se lahko glasuje le o zadevah, ki so bile predvidene s sklicem.
(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina načelnikov alpinističnih kolektivov. Če ob napovedani uri zbor ni sklepčen, se zbor preloži za petnajst (15) minut. Nato prisotni veljavno sklepajo. Zbor sklepa z večino prisotnih načelnikov.

 

(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS.

5. člen
(volitve)
(1) Redni volilni zbor se izvede vsake 4 leta in sicer v istem letu kot redna volilna skupščina PZS.
(2) Izredni volilni zbor se izvede po potrebi in sicer zaradi izrednih razmer (odstop načelnika IO KA PZS, odstop IO KA PZS...).
(3) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in tečejo vse do zaključka zbora.
(4) Kandidate za načelnika IO KA PZS in člane IO KA PZS predlagajo registrirani alpinistični kolektivi, ki so člani PZS. Kandidati za načelnika pripravijo predlog programa dela.
(5) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne.
(6) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpisanih mest.
(7) Izvoljen je kandidat za načelnika IO KA PZS, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane IO KA PZS, ki prejmejo največ glasov, glede na število mest v IO KA PZS.

 

6. člen 
(Izvršni odbor KA PZS)
(1) IO KA PZS je strokovni in izvršni organ alpinistične dejavnosti znotraj PZS.
(2) IO KA PZS praviloma sestavlja od 5 do 7 članov. Mandat traja 4 leta.
(3) IO KA PZS je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. IO KA PZS si prizadeva za odločanje s soglasjem. Če soglasje ni mogoče, odloča z večino navzočih članov.

 

7. člen
(naloge IO KA PZS)
(1) Naloge IO KA PZS:
• izvaja sklepe Zbora alpinističnih načelnikov,
• usklajuje in usmerja razvoj slovenskega alpinizma,
• organizira in izvaja akcije, ki presegajo zmožnosti alpinističnih kolektivov, pripravlja predlog sprememb pravilnika KA PZS in Pravilnika o registraciji KA PZS, ki ju sprejema Zbor.
• predlaga besedilo Pogojev, pravil in kriterije za registrirane in kategorizirane športnike v Republiki Sloveniji, za področje planinstvo-alpinizem, ki jih sprejema OKS in potrjuje Strokovni svet RS za šport,
• sprejema akte in pripravlja predloge s področja usposabljanja v alpinistični dejavnosti, h katerim da soglasje Odbor Planinske zveze Slovenije za usposabljanje in preventivo (OUP PZS).
• podeljuje nazive strokovne usposobljenosti s področja alpinistične dejavnosti in daje predlog Odboru za usposabljanja in preventivo za podelitev naziva alpinistični inštruktor,
• predlaga kandidate za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinistične dejavnosti,
• sprejema Pravilnik o delu alpinistične reprezentance, ki ga potrdi zbor načelnikov,
• s soglasjem UO PZS imenuje selektorja alpinistične reprezentance,
• selektorju predlaga člane reprezentance,
• spremlja in nadzira izpolnjevanje pogodbenih obveznosti selektorja in članov reprezentance do KA PZS ter izreka sankcije ob kršitvah pogodbenih obveznosti,
• podeljuje priznanja s področja alpinistične dejavnosti,
• opravlja druge naloge s področja alpinistične dejavnosti v skladu s sklepi zbora, IO KA PZS in sklepi UO PZS.

 

8. člen
(načelnik IO KA PZS)
(1) Načelnik IO KA PZS:
• vodi IO KA PZS,
• sklicuje zbor načelnikov in redne, izredne in dopisne seje IO KA PZS,
• nadzoruje izvajanje sklepov,
• vodi tekoče zadeve vezane na delo KA PZS in rešuje tekočo problematiko,
• odgovoren je za obveščanje s področja dela IO KA PZS znotraj planinske organizacije,
• predstavlja KA PZS,
• redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS,
• ima pooblastilo za izvajanje na zboru načelnikov sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa KA PZS,
• odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev,
• opravlja druge naloge s področja alpinistične dejavnosti v skladu s sklepi zbora, IO KA PZS in sklepi UO PZS.
(2) Načelnik izmed članov IO KA PZS izbere namestnika, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom potrdijo člani IO KA PZS. Načelnik lahko izbiro namestnika kadarkoli prekliče.

 

9. člen
(projektne skupine IO KA PZS)
(1) IO KA PZS lahko za izvajanje strokovnih nalog oblikuje projektne skupine za področja vrhunskega alpinizma, usposabljanj in drugih področij dela IO KA PZS.
(2) Člane projektnih skupin na predlog načelnika imenuje IO KA PZS.
(3) Vodja projektne skupine je vabljen na seje IO KA PZS.

 

10. člen
(priznanja)
KA PZS vsako leto praviloma podeli skupaj do deset priznanj za najboljše alpinistične dosežke v različnih kategorijah.

 

11. člen
(strokovni sodelavec PZS)
(1) Strokovni sodelavec je zadolžen za strokovno in administrativno-tehnično pomoč KA PZS in sodeluje na sejah IO KA PZS.
(2) Natančneje so njegove naloge sledeče:
- vodi register alpinističnih kolektivov, ki se na področju Slovenije ukvarjajo z alpinistično dejavnostjo, zastopa interese in koordinira njihovo delo,
- vodi register članov,
- pripravlja zapisnike sej IO KA PZS in spremlja (opozarja na) izvajanje sklepov IO KA PZS,
- načelnikom alpinističnih kolektivov pravočasno pošilja pošto in druge informacije s področja alpinizma po navodilu IO KA PZS,
- načelnikom alpinističnih kolektivov pravočasno pošilja razpisno dokumentacijo (tabori, zbori, odprave, kakovostni vzponi...) in zbira prijave,
- je vezni člen med IO KA PZS in PZS za posredovanje vseh potrebnih podatkov, pomembnih za delovanje KA PZS.

 

12. člen
(končne določbe)
(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS. Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljati prejšnji pravilnik, ki ga je sprejel UO PZS na 10. seji dne 15. 06. 1996.

 

Miha Habjan,
načelnik KA PZS

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS 

 


Sklep: Upravni odbor PZS daje na podlagi n. točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS soglasje k Pravilniku Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije.

prenesi datoteko