Program dela KA 2024

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja

Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO KA sestavljajo načelnik (Oto Žan) in člani komisije (Jasna Pečjak, Blaž Navršnik, Matic Košir, Nejc Pozvek, Miha Zupin, Peter Bajec, Janez Toni, Miha Habjan ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj). Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu

Komisija za alpinizem (KA) v 2024 načrtuje 6 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni volilni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje s predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v načrtu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.

Načrtovana usposabljanja

Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. Udeležencev

Začetni alpinistni tečaj v zimskih razmerah

8. - 10. marec 2024

20

Pripravljalni seminar pred izpiti za alpiniste

13. in 14. april 2024

50

Izpiti za alpiniste

11. in 12. maj 2024

50

Izpiti za alpiniste - popravni rok

25. in 26. maj 2024

20

Začetni alpinistni tečaj v kopnih razmerah

22. - 25. junij 2024

20

Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Izmenjava z Angleži

Januar

20

Plezanje in izmenjava izkušenj

Zbor načelnikov

Marec

40

 

Festival alpinizma

November

150 

Neuradno srečanje in druženje alpinistov.

Zbor alpinistov veteranov

Oktober

30 – 40

Srečanje alpinistov veteranov

Plezalni vikend

Maj/junij

25

Plezanje in druženje mladih perspektivnih alpinistov z izkušenimi alpinisti.

Poletni alpinistični tabor v slovenskih stenah

Avgust

16

Plezanje v kopni skali (mladi perspektivni alpinisti).

Zimski alpinistični tabor v slovenskih stenah

Februar/marec

16

Plezanje v zimskih stenah (mlade perspektivne alpinistke in alpinisti).

Ženski zimski tabor

Marec

10

Plezanje zimskih smeri.

Ženski letni tabor

Avgust

10

Plezanje letnih smeri.

Načrtovane  aktivnosti v tujini-mladinci

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zimski tabor tujina

Oktober, Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v gorah nad Chamonix-jem.

Poletni tabor – Alpe

Julij – Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v velikih dolomitskih stenah.

Tabor UIAA

Januar

6

Ledno plezanje v dolini Briancon, Francija.

Načrtovane  aktivnosti v tujini-člani

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Mednarodno srečanje v Angliji

Maj

2

Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja.

Pomembnejši projekti

Naziv projekta

Namen

Stanje

Priročnik Alpinistična šola

Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih vsebin v spletnem priročniku (»Alpiročnik«).

Se izvaja in stalno nadgrajuje ter posodablja.

Izmenjava s tujimi alpinisti

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti

Dogovarjanje s Poljskimi in Slovaškimi alpinisti.

Zbornik slovenski alpinizem 2022

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo alpinistično aktivnost v omenjenem obdobju, doma in v tujini

 V elektronski obliki.

Izbor najuspešnejših alpinistov v 2023

Promocija in ovrednotenje alpinističnih dosežkov v preteklem letu

 Pomlad 2023

Slovenske stene

Spletni vodnik po slovenskih stenah.

Se izvaja in stalno nadgrajuje ter posodablja.

Virtualni »ferajn«

Spletni repozitorij za povezovanje in pomoč alpinističnim odsekom

V delu

Vadbeni poligon

Izdelava poligona za izvedbo vaj

V delu

Alpinistične novice

Informiranje in beleženje alpinistične dejavnosti

V teku

Aktivnosti AR – slovenske članske alpinistične reprezentance

Naziv projekta

Namen

Stanje

Alp. odprava 1

Podpora članski alpinistični odpravi, sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 2

Podpora članski alpinistični odpravi, sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 3

Podpora članski alpinistični odpravi, sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 4

Podpora članski alpinistični odpravi, sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 5

Podpora članski alpinistični odpravi, sestavljeni iz članov reprezentance

 

Aktivnosti SMAR – slovenske mladinske alpinistične reprezentance

Naziv projekta

Namen in vodja

Stanje

Škotska

Plezanje kombiniranih smeri

februar

Eccrins

Plezanje kompleksnih smeri

maj

Dolomiti

Plezanje prvenstvenih smeri

julij

Chamonix

Plezanje smeri na višini

oktober

Zaključek

Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so vrhunski alpinizem, podpora mladih perspektivnih alpinistov ter usposabljanje. Glavna skrb KA ostaja razvoj in usmeritev slovenskega vrhunskega alpinizma ter gradnja in širitev alpinistične skupnosti prek povezovanja med alpinističnimi kolektivi in prek drugih projektov. V ta namen bomo nadaljevali s podporo taborom alpinističnih odsekov in klubov. Ena izmed prioritet ostaja tudi skrb za ohranitev sedanje finančne podpore alpinistom za izvedbo akcij v tujih gorstvih ter drugih alpinističnih aktivnosti. KA bo še naprej delala na izboljšanju komunikacije med KA in načelniki odsekov in klubov. Nadaljevati želimo s sodelovanjem z domačimi trenutnimi in nekdanjimi vrhunskimi alpinisti pri razreševanju dilem in vprašanj, povezanih z našo skupnostjo. KA bo nadaljevala posvete z načelniki odsekov in klubov, kategoriziranimi alpinisti ter zaposlenimi športniki, na katerih se bodo obravnavale aktualne tematike in dileme. V letu 2024 bomo nadaljevali s projektom Slovenske stene,  z dograjevanjem seznama alpinističnih smeri. KA želi v prihodnosti izvesti projekt digitalizacije prijav na akcije, odprave ter oddaje vzponov. Projekt je že v teku, prva faza naj bi bila končana v letu 2024. Zaradi pomanjkanja informiranosti med člani in vodenja pregleda nad alpinistično aktivnostjo bomo začeli izdajanje alpinističnih novic, ki bodo na vsaka dva tedna povzele alpinistično dogajanje naših članov pri nas in v tujini. Eden večjih izzivov, ki je pred nami, je prenova sistema alpinističnega izobraževanja z uvedbo naziva Skalni plezalec, ki bo omogočal posameznikom ki se želijo ukvarjati  zgolj s skalnim alpinizmom, da to počnejo varno in v okviru Komisije za alpinizem.

Sprotno in uspešno izvajanje programa KA za 2024 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo alpinistične tematike, ostaja stalnica tudi za letošnje leto. Velik poudarek pa bo na aktivnostih, ki so zastale v preteklih letih in jih bomo morali intenzivno reševati v tekočem letu.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec

Oto Žan, načelnik IO KA PZS