Kolumna

Program dela KA 2018

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja

Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO KA sestavljajo načelnik (Miha Habjan) in člani komisije (Blaž Gladek, Boštjan Štor, Jasna Pečjak, Nejc Pozvek, Oto Žan, Peter Bajec ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj.  Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.

 

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu

Komisija za alpinizem (KA) v 2018 načrtuje 5 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje s predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.

Načrtovana usposabljanja

 

Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Izpiti za alpiniste

Maj – September, Vršič, Vipava,  Dolžanova soteska, slovenske Alpe

30

Izpiti za alpinistične inštruktorje

September – November, Vršič, Vipava, Dolžanova soteska

15

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje

Januar

50


Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zbor načelnikov

Februar ali marec

40

 

Zbor alpinistov

November

150  

Neformalno srečanje in druženje alpinistov

Zbor alpinistov veteranov

Oktober

30 - 40

Srečanje alpinistov veteranov

Plezalni vikend

Januar

25

Plezanje in druženje mladih perspektivnih alpinistov skupaj s člani SMAR

Poletni alpinistični tabor v slovenskih stenah

Avgust

16

Plezanje v kopni skali  (mladi perspektivni alpinisti)

Zimski alpinistični tabor v slovenskih stenah

Februar

16

Plezanje v zimskih stenah (mlade perspektivne alpinistke in alpinisti)

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-mladinci

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zimski tabor tujina

Oktober, Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v gorah nad Chamonix-jem.

Poletni tabor - Alpe

Julij - Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v velikih dolomitskih stenah.

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-člani

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Mednarodno srečanje v Angliji

Maj

1

Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja.

Mednarodno srečanje v Angliji za ženske

Junij

2

Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja.

Mednarodno srečanje – Valle Orco

September, Valle Orco

2

Plezanje velikih granitnih sten.


Pomembnejši projekti

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Priročnik Alpinistična šola

Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih vsebin v spletnem priročniku (»Alpiročnik«).

 Se izvaja in stalno nadgrajuje ter posodablja

Izmenjava s tujimi alpinisti

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti

Dogovarjanje  v okviru SMAR in projekta ERAZMUS – plezanje za vse.

Zbornik slovenski alpinizem 2015-2016 ter 2018

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  alpinistično aktivnost v omenjenem obdobju, doma in v tujini

 Tekom leta 2018. Za v bodoče se planira samo zbornik v elektronski obliki.

Izbor najuspešnejših alpinistov v  2017

Promocija in ovrednotenje alpinističnih dosežkov v preteklem letu

 Konec januarja 2018.

 

Aktivnosti AR – slovenske članske alpinistične reprezentance

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Alp. odprava 1

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 2

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 3

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 4

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 5

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

 

Aktivnosti SMAR – slovenske članske alpinistične reprezentance

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Vikend akcija Loška stena

 

19.1. do 21.1.2018

Izmenjava s Škoti

 

17.2. do 24.2.2018

ERAZMUS+ Slovenija

 

5.3. do 11.3.2018

Dolomiti (Pala di San Martino)

 

25.5. do 31.5.2018

Val Bondasca, Sciora Massif

 

13.6. do 21.6.2018

Uskedan ali Kjerag, Norveška

 

6.7. do 20.7.2018

Ushba, Gruzija

 

3.8. do 23.8.2018

ERAZMUS+ Italija

 

September 2018

Zaključna akcija (AU, CRO ali SLO)

 

24.11. do 26.11.2018

 

Zaključek

Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega alpinizma, predvsem pa skrb za ohranitev sedanje finančne podpore alpinistom za izvajanje njihovih akcij v tujih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij. KA bo poskušala izboljšati komunikacijo med KA in vrhunskimi alpinisti (stroko) ter načelniki odsekov in klubov. Planirane so določene spremembe v vsebini in načinu delovanja KA. Nekaj projektov s prejšnjih let je ostalo nedokončanih, te nameravamo dokončati v 2018. Sicer je plan sprotno in uspešno izvajanje programa KA za 2018 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo alpinistične tematike.

Nekaj sprememb se obeta pri financiranju določenih ustaljenih aktivnosti KA, zaradi vidika sofinanciranja ter porabe namenskih sredstev. KA  pripravlja (sistemske) rešitve, ki jih bo v 2018 začela uresničevati.

Miha Habjan, načelnik IO KA PZS