Program dela KA 2015

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. KA sestavljajo načelnik (Miha Habjan) in člani komisije (Blaž Gladek, Boštjan Štor, Jasna Pečjak, Nejc Pozvek, Peter Bajec in Primož Lavrič ). Za področje usposabljanj skrbi Alen Marinović. Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu
Komisija za alpinizem (KA) v 2015 načrtuje 6 rednih sej KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco - SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, vzgojo in izobraževanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, tesno sodelovanje predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.

Načrtovana usposabljanja

Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Izpiti za alpiniste

Maj – September, Vršič, Vipava,  Dolžanova soteska, slovenske Alpe

40

Izpiti za alpinistične inštruktorje

Februar – Junij, Vršič, Vipava, Dolžanova soteska

15

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje – ledeniška tehnika

Marec, Vršič

50

Začetni poletni alpinistični tečaj v kopni skali

Julij, Kamniško sedlo

20

Načrtovane aktivnosti

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zbor alpinistov

November

150

Neformalno srečanje in druženje alpinistov

Zbor alpinistov veteranov

Oktober

30 - 40

Srečanje alpinistov veteranov

Zimski alpinistični tabor v slovenskih stenah

Februar

15

Plezanje v zimskih razmerah (mladi perspektivni alpinisti)

Plezalni vikend

November

15

Plezanje in druženje mladih perspektivnih alpinistov skupaj s člani SMAR

Poletni alpinistični tabor v slovenskih stenah

Avgust

15

Plezanje v kopni skali  (mladi perspektivni alpinisti)

Načrtovane aktivnosti v tujini

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zimski tabor Chamonix

Oktober, Chamonix

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v gorah nad Chamonix-jem

Poletni tabor - Alpe

Julij - Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v velikih dolomitskih stenah

Mednarodno srečanje v Angliji

Maj

2

Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja

Mednarodno srečanje – Valle Orco

September, Valle Orco

2

Plezanje velikih granitnih sten

Pomembnejši projekti

Naziv projekta

Namen

Stanje

Priročnik Alpinistična šola

Posodobiti in dopolniti alpinistični priročnik (»alpiročnik«). Alpinistična šola za namen usposabljanja alpinistov

Dopolnitev uradne verzije dopolnjene v letu 2014

Zbornik slovenski alpinizem 2014

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  alpinistično aktivnost v preteklem letu, doma in v tujini

Konec leta 2015 ali v 2016

Izbor najuspešnejših alpinistov v 2015

Promocija in ovrednotenje alpinističnih dosežkov v preteklem letu

Izvedeno v januarju

Pomembnejše novosti

Naziv projekta

Namen

Stanje

Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca - SMAR

Zamenjava ekipe Smar z novimi člani

Uresničevanja programa SMAR in nadgraditev programa

Alpinistični sklad

Ustanoviti sklad za nepolnoletne otroke preminulih slovenskih alpinistov

Pripravlja se načrt ustanovitve sklada

Delovanje Komisije za alpinizem

Izboljšati in optimizirati delovanje KA. Dopolniti delovanje KA, kadrovsko in vsebinsko.

Analiza stanja ter realizacija zastavljenih planov.

Organizirati tematske »okrogle mize«

Skupaj s slovenskimi alpinisti spregovoriti o aktualni problematiki alpinizma

Planirani sta dve temi

Članska alpinistična reprezentanca

Ustanovitev članske alpinistične reprezentance

V maju 2015

Spletna stran KA

Prenoviti spletno stran KA

V pripravi

Aktivnosti SMAR - slovenske mladinske alpinistične reprezentance

Naziv projekta

Namen

Stanje

Izmenjava s tujimi alpinisti

Plezanje s tujimi alpinisti v naših Alpah. Izmenjava idej, nazorov in izkušenj.

 

Plezanje v kopnih stenah

Priprave na poletno skalno sezono

Poletje 2015

Plezanje v stenah pozimi

Priprava na zimsko sezono

November, december 2015

Poletni plezalni tabor

Plezanje v visokih stenah Alp

V juliju 2015

Zaključek
Prioriteta delovanja in usmerjanja KA še vedno ostajajo tri aktivnosti: usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega alpinizma, predvsem pa skrb za ohranitev sedanje finančne podpore alpinistom za izvajanje njihovih akcij v tujih gorstvih. KA mora v prihodnje izboljšati komunikacijo med KA in vrhunskimi alpinisti (stroko) ter načelniki odsekov in klubov. Planirane so tudi nujne spremembe v vsebini, načinu delovanja KA, pa tudi pri organizaciji in podpori akcijam v tuja gorstva. 

Zaradi nesreče dveh naših alpinistov na Kitajskem v 2014 se je pojavila pobuda ustanovitve alpinističnega sklada za družine preminulih alpinistov. Projekt, ki je/bo organizacijsko in sistemsko zelo zapleten in brez širše podpore alpinistične javnosti ne bo mogel zaživeti.

Želeli bi si več zanimanja za najvišja gorstva sveta.

Na KA želimo več dolgoročnega planiranja odprav, vsaj za 2 leti v naprej (ali več), zlasti za kvalitetne himalajske odprave oz. za logistično in finančno zahtevnejše odprave. Ker se finančna sredstva za odprave razdeljujejo vsako leto sproti (po končanem razpisu), glede na višino razpoložljivih sredstev in glede na število izbranih kvalitetnih akcij, je določene akcije nemogoče zadostno finančno pokriti v tekočem letu, posledično te ne morejo iti na pot. Zato bo planiranje določenih akcij za nekaj let v naprej nujno potrebno. O tem bomo morali alpinisti resno razmisliti.
Moramo se zavedati, da se pogoji, splošne razmere v Sloveniji in čas spreminjajo ter da se je spremembam potrebno prilagajati. Seveda brez sodelovanja s strokovno službo in vodstvom PZS, predvsem pa s širšo alpinistično skupnostjo, KA sama ne bo kos času in nujnim prilagoditvam.

Miha Habjan, načelnik KA PZS