Kolumna

Legende slovenskega alpinizma

Program dela KA 2022

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja

Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO KA sestavljajo načelnik (Oto Žan) in člani komisije (Jasna Pečjak, Blaž Navršnik, Matic Košir, Nejc Pozvek, Peter Bajec, Miha Habjan ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj).  Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.

 

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu

Komisija za alpinizem (KA) v 2022 načrtuje 6 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni volilni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje s predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.

Načrtovana usposabljanja

 

Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. Udeležencev

Izpiti za alpiniste

Maj – September, Vršič, Vipava,  Dolžanova soteska, slovenske Alpe

30

Premostitveni modul alpinist vaditelj

Januar, PZS

50

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje

Jesenski čas

50

Strokovni seminar za izpitno komisijo

September

10

Seminar za nove alpinistične inštruktorje

Zima 2022

15

Začetni zimski tečaj

Zima 2022

15

Začetni tečaj v kopni skali

Junij 2022

15

Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zbor načelnikov

Marec

40

 

Zbor alpinistov

November

150  

Neformalno srečanje in druženje alpinistov

Zbor alpinistov veteranov

Oktober

30 – 40

Srečanje alpinistov veteranov

Plezalni vikend

Maj/junij

25

Plezanje in druženje mladih perspektivnih alpinistov skupaj s člani SMAR

Poletni alpinistični tabor v slovenskih stenah

Avgust

16

Plezanje v kopni skali  (mladi perspektivni alpinisti)

Zimski alpinistični tabor v slovenskih stenah

Februar/marec

16

Plezanje v zimskih stenah (mlade perspektivne alpinistke in alpinisti)

Ženski zimski tabor

Marec

10

Plezanje zimskih smeri

Ženski letni tabor

Avgust

10

Plezanje letnih smeri

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-mladinci

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zimski tabor tujina

Oktober, Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v gorah nad Chamonix-jem.

Poletni tabor – Alpe

Julij – Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v velikih dolomitskih stenah.

Tabor UIAA

Januar

6

Ledno plezanje v dolini Briancon, Francija.

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-člani

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Mednarodno srečanje v Angliji

Maj

2

Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja.

Pomembnejši projekti

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Priročnik Alpinistična šola

Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih vsebin v spletnem priročniku (»Alpiročnik«).

Se izvaja in stalno nadgrajuje ter posodablja.

Izmenjava s tujimi alpinisti

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti

Dogovarjanje  v okviru SMAR.

Zbornik slovenski alpinizem 2019, 2020 in 2021

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  alpinistično aktivnost v omenjenem obdobju, doma in v tujini

 V elektronski obliki.

Izbor najuspešnejših alpinistov v 2020 in 2021

Promocija in ovrednotenje alpinističnih dosežkov v preteklem letu

 Pomlad 2022

Slovenske stene

Spletni vodnik po slovenskih stenah.

Se izvaja in stalno nadgrajuje ter posodablja.

Virtualni »ferajn«

Spletni repozitorij za povezovanje in pomoč alpinističnim odsekom

 

 

Aktivnosti AR – slovenske članske alpinistične reprezentance

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Alp. odprava 1

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 2

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 3

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 4

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 5

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

 

Aktivnosti SMAR – slovenske članske alpinistične reprezentance in projekta Mladi alpinisti

 

Naziv projekta

Namen in vodja

Stanje

Akcija 1

Plezanje kombiniranih smeri

februar

Akcija 2

Plezanje kompleksnih smeri

maj

Akcija 3

Plezanje prvenstvenih smeri

julij

Akcija 4

Plezanje smeri na višini

oktober

 

Zaključek

Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj in usmeritev slovenskega vrhunskega alpinizma ter povezovanje med alpinističnimi kolektivi. Ena izmed prioritet ostaja tudi skrb za ohranitev sedanje finančne podpore alpinistom za izvajanje njihovih akcij v tujih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij. KA bo še naprej delala na izboljšanju komunikacije med KA in načelniki odsekov in klubov. V tem letu bi si želeli tudi več sodelovanja z domačimi trenutnimi in nekdanjimi vrhunskimi alpinisti pri razreševanju dilem in vprašanj povezanih z našo skupnostjo. KA bo nadaljevala posvete z načelniki odsekov in klubov, na katerih se bodo obravnavale aktualne tematike in dileme. V letu 2022 se bo nadaljevalo s projektom evidentiranja plezalnih smeri v domačih stenah. Cilj projekta je na enem mestu zbrati podatke o vseh alpinističnih smereh v naših gorah. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga KA ocenjuje kot nujnega, saj gre navsezadnje za dediščino slovenskega alpinizma.

Sprotno in uspešno izvajanje programa KA za 2022 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo alpinistične tematike ostaja stalnica tudi za letošnje leto. Velik poudarek pa bo na aktivnostih, ki so zastale v letu 2021 zaradi epidemije in jih bomo morali intenzivno reševati v tekočem letu.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec

Oto Žan, načelnik IO KA PZS