Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
torek, 8. januar 2019

Razpis za akcije Komisije za alpinizem 2019 (članska in mladinska reprezentanca)

Komisija za alpinizem (KA) Planinske zveze Slovenije objavlja Razpis za akcije v letu 2019. Zainteresirani pozorno preberite vsebino razpisa, priloge in rubriko »Pomembno«.

Dopolnjujemo razpisno dokumentacijo za akcije 2019 z dodatnim pojasnilom glede tega, da bo v letu 2019 KA PZS podprla alpinistično odpravo perspektivnih alpinistov v organizaciji KA PZS. S tem bo podprto le omejeno število posameznikov z najkakovostnejšimi in idejno zanimivimi cilji. To pomeni, da sicer ta odprava NE bo v celoti financirana s strani KA, ampak da se bo tej odpravi namenil znaten delež sredstev, ki bodo namenjene odpravam v letu 2019. Potencialne organizatorje odprav zato opozarjamo, da bodo zneski namenjeni podprtim članom prijavljenih odprav nižji, kot so bili v preteklih letih. Zato vse člane potencialnih odprav, predvsem pa njihove vodje prosimo, da to dejstvo ustrezno upoštevajo pri načrtovanju in izvedbi odprav. 

Zaradi zagotavljanja objektivnejšega vrednotenja prijav bomo na KA po končanem razpisu potrdili skupino izkušenih alpinistov, ki bo pregledala prispele prijave ter podala strokovno mnenje glede upravičenosti kandidatov za finančna sredstva in višine le-te (člani skupine ne bodo vključeni v podporo KA za akcije 2019). IO KA bo upošteval mnenje skupine, končni izbor pa bo opravil IO KA PZS. Izbrano bo omejeno število akcij, katerih posamezniki bodo deležni delne finančne podpore s strani KA PZS in ob upoštevanju pogodbenih obveznosti do obeh sofinancerjev (FŠO in LPŠ). Izbrani posamezniki - člani - ki niso člani SMAR pa bodo s tem uvrščeni v člansko alpinistično reprezentanco.

Podprti posamezniki (člani odprav) bodo deležni podpore v deležu sredstev prejetih od Fundacije za šport in Letnega programa športa MIZŠ (15% sredstev je namenjenih za kritje splošnih stroškov delovanja NPZ oz. športne panoge). Ker višina sredstev namenjenih za odprave ob zaključku razpisa (verjetno) še ne bo znana, bodo posamezniki podprti s točkami, katerih vrednost se bo določila ob podpisu pogodbe s Fundacijo za šport in MIZŠ. Člani odprav, ki gredo na pot v začetku leta, bodo odobrena sredstva prejeli šele, ko bo znana višina sofinanciranja.

Glavna kriterija pri izboru bosta cilj odprave, sposobnost članov realizirati zastavljeni cilj ter resnost članov pri organizaciji in izvedbi predhodnih akcij. V letu 2019 bo KA PZS podprla alpinistično odpravo perspektivnih alpinistov v organizaciji KA PZS. S tem bo podprto le omejeno število posameznikov z najkakovostnejšimi in idejno zanimivimi cilji. Upoštevala se bo tudi logistična in finančna komponenta organizacije odprave, alpinistična aktivnost prijavljenih alpinistov v zadnjih letih ter resnost prispele prijave. Ponovno poudarjamo, da bomo upoštevali tudi (ne)resnost prijavljenih v zadnjih letih (prijave, realizacija in potek odprave, pošiljanje poročil, itn).

Na razpis se lahko prijavijo le registrirani alpinisti, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.Prijave naj bodo na ustreznih obrazcih z zahtevanimi podatki. Obrazci s prilogami se oddajo po elektronski pošti alpinizem@pzs.si (obvezno vpišite geslo: prijava akcije KA PZS 2019 in zahtevajte potrditev prejema pošte) do ponedeljka, 4. februarja 2019, do 24:00.

Pregled in pošiljanje v dopolnitev se izvrši do petka, 15. februarja 2019. Do konca februarja 2019 bo KA PZS podala predlog. V skladu s pričakovanimi prihodki bo KA PZS objavila rezultate izbora s predvideno okvirno finančno podporo.Obravnavane bodo samo pravočasno prispele, popolne in korektno pripravljene prijave.

Dodatne informacije: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS (matjaz.serkezi@pzs.si, 041 663 446), v času uradnih ur PZS.